โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
?????????????????????? (?????? ?)

   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครู และ บุคลากร
   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน
 
   :: ข่าวกิจรรม โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
 
   :: หนังสือราชการ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
:: หนังสือราชการ สพป.บร.3
 
:: เกาะติด quota มหาวิทยาลัยดังในภาคอีสาน ::
 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายประหยัด สวัสดิ์พูน
ผู้อำนวยการ ฯ
 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา)
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นกลยุุทธ์
เป้าประสงค์
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่ ร.ร.ทีโอเอ
ข้อมูลพื้นฐาน ร.ร.
 
ฝ่ายบริหาร
  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ
  บริหารงานวิชาการ
  บริหารงบประมาณ
  บริหารงานบุคคล
  บริหารงานทั่วไป
 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปศึกษา ฯ
  การงานอาชีพฯ
  ภาษาต่างประเทศ
  ระดับปฐมวัย
 
ผลงานครู T.O.A.

นายประหยัด สวัสดิ์พูน | project

นายอนิรุทธ บุญภูงา
นางสาวสมจิตร บุตรทอง
นายบรพิษ วงษ์มั่น
นางขันเงินวงษ์มั่น
นายเฉลิมชัย สังข์สนิท
นางวรรัตน์ วิชัยกูล
     ผลงานครูท่านอื่น

Downloads เอกสาร

ปฏิทินวิชาการ 2559-2560

ตัวอย่างโครงการ P1 P2 P3 P4
แผนปฏิบัติการ 3ปี และ 5ปี
รายงานผลการปฏิบัติงานครู ปี ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)
 
 
 
 

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

'


'

'


'

'


'

'


'

'


'

'
'โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100
ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007